Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”
ogłasza konkurs ofert
na stanowisko

Głównego Księgowego

Wymagania

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
 • staż pracy na stanowisku kierowniczym minimum 3 lata w dziale księgowości w spółdzielni mieszkaniowej,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planów kont, zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • znajomość obsługi programów informatycznych finansowo księgowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • umiejętność w sporządzaniu analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz , planów finansowo gospodarczych,
 • komunikatywność , odpowiedzialność, rzetelność, dokładność systematyczność , terminowość
 • zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista ,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany okres zatrudnienia w księgowości w spółdzielczości mieszkaniowej,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa umyślne oraz przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe.

Wymagane dokumenty należy złożyć w kopercie z dopiskiem Konkurs na Głównego Księgowego w SM Mokotów” Administracji Osiedla „Dąbrowskiego ul. Łowicka 10 Warszawa w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adm.dabrowskiego@smmokotow.com.pl w terminie do dnia 28.02.2022 r. W przypadku dokumentów przysłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Oferty nie spełniające wymagań formalno prawnych będą mogły być odebrane w terminie 14 dniu po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie