O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów” Administracja Osiedla „Puławska”
ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa tel. (22) 844-45-82
zaprasza do złożenia oferty w ramach „Konkursu ofert” na wykonanie:

„Wymiany wodomierzy zimnej i ciepłej wody”

Materiały konkursowe można odebrać nieodpłatnie w sekretariacie Administracji ul. Bielawska 3 w Warszawie w godz. 8.00 – 12.00, lub mogą być wysłane do Oferenta drogą elektroniczną.

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie w terminie do dnia 23.02.2022 r. do godz. 12.00 w Sekretariacie Administracji Osiedla „Puławska” przy ul. Bielawskiej 3 w Warszawie.

Termin związania ofertą z zamawiającym 90 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru Wykonawcy robót oraz unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Osoba do udzielania informacji:

Pani Agata Flasińska, tel. (22) 844-39-64, (22) 844- 45-82 wew. 102