Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOKOTÓW” ogłasza konkurs na stanowisko:

Kierownik Administracji Osiedla „Dąbrowskiego” S.M. „Mokotów”

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne (preferowane techniczne);
 • co najmniej pięcioletni staż pracy;
 • obywatelstwo polskie;
 • znajomość prawa budowlanego i przepisów wykonawczych;
 • znajomość funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym;
 • niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych;
 • niekaralność.

Dodatkowym atutem kandydatów będzie:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • posiadanie licencji zarządcy nieruchomości;
 • posiadanie uprawnień budowlanych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • kultura osobista, odporność na stres.

Pisemne zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • życiorys (CV) wraz ze zdjęciem, list motywacyjny oraz informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres poczty e-mail);
 • zaświadczenie potwierdzające minimum 5-cio letni staż pracy;
 • oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się żadne postępowanie karne lub karno – skarbowe;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych oraz niepodleganiu ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk kierowniczych;
 • oświadczenie o rezygnacji z chwilą wyboru na Kierownika Administracji Osiedla z działalności konkurencyjnej względem Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”;
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”;
 • oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w wyniku postępowania konkursowego informacji dotyczących działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”;
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy, nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą upływu terminu składania ofert);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursu i ich akceptacji;
 • oświadczenie o niekaralności.

Niezbędne dokumenty prosimy składać w ZAMKNIĘTYCH kopertach (bez danych osobowych na kopercie) z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – KONKURS NA STANOWISKO KIEROWNIKA ADMINISTRACJI OSIEDLA „DĄBROWSKIEGO” (REK/SM/BZ/01/2022)”.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie BIURA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOKOTÓW” (UL. NIEDŹWIEDZIA 14A / 02-737 WARSZAWA)
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy BIURA ZARZĄDU – do dnia 25.03.2022 r. WŁĄCZNIE