K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Domaniewska”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko

Głównego Księgowego

Wymagania niezbędne:

·         posiadanie obywatelstwa polskiego,

·   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·   niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

·         stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,

·        wykształcenie minimum średnie, ekonomiczne,

·   co najmniej trzy lata praktyki na stanowisku kierowniczym, w dziale księgowości spółdzielni mieszkaniowej.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

·   preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej,

·      bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planów kont,

·   wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,

·       znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

·       znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

·  umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów finansowo-gospodarczych w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,

·      samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,

· komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,

·       wysoka kultura osobista,

·       umiejętności analityczne i interpersonalne,

·       umiejętność pracy w zespole,

·       umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

·       list motywacyjny,

·       CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej,

·   kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

·  kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,

·       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności o przestępstwo przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,

·       wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kopercie z dopiskiem:

Nabór na Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Mokotów” Administracji Osiedla ,,Domaniewska” w 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 19 lok. 13 (I piętro) lub na adres poczty elektronicznej sm@domaniewska.com.pl w terminie do 30 listopada 2021 r.

 W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wypływu.

Ofert, które nie spełniają wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane w terminie do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone

Kierownik Administracji Osiedla „PUŁAWSKA” ogłasza przetarg na nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 9 przy ulicy Żywnego23 w Warszawie o powierzchni 59,60m2

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Domaniewska”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko

specjalisty do spraw finansowo-księgowych

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie rejestrów księgowych: banków, memoriałów usług, Vat 7,
 • przygotowanie materiałów sprawozdawczych,
 • odpowiedzialność za terminowe regulowanie zobowiązań

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • co najmniej roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów o podatku Vat,
 • zdolności interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność rozmawiania z mieszkańcami i klientami,
 • dobra znajomość pakietu MS OFFICE, programów finansowo- księgowych
 • samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Oferta powinna zawierać:

·         życiorys (CV) wraz ze zdjęciem,

·         informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon kontaktowy, adres e-mail),

·         zaświadczenia potwierdzające staż pracy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • przyjemną atmosferę pracy,
 • rozwój zawodowy.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji na adres:

Al. Niepodległości 19 lok. 13, 02-653 Warszawa

lub na adres e-mail: sm@domaniewska.com.pl

Termin składania ofert do 10.11.2021 r. do godz. 14.00.

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo.

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Puławska”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko

Specjalistę ds. technicznych

Opis stanowiska:

Prowadzenie dokumentacji dotyczącej bieżącej konserwacji, przeglądów technicznych, remontów budynków, współudział w tworzeniu planów remontowych, przygotowywanie dokumentacji postępowań wyłaniających wykonawców robót, koordynowanie pracy konserwatorów, przyjmowanie zgłoszeń dot. usterek, awarii, udział w komisjach technicznych, sporządzanie protokołów wprowadzenia i odbioru robót, współpraca z innymi działami Administracji w zakresie utrzymania technicznego nieruchomości.

Wymagania

·         Wykształcenie minimum średnie techniczne, preferowane o kierunku budowlanym

·         Doświadczenie na podobnym stanowisku w spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej

·         Znajomość pakietu MS Office (Word, Exel)

·         Komunikatywność

 

·         Oferujemy

·         Zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat)

·         Świadczenia z ZFŚS

·         Dobrą atmosferę w pracy

 

 

 

Kontakt tel.: 22 845 45 82, e-mail: sekretariat@osiedlepulawska.pl


Oferta kandydata powinna zawierać: CV, list motywacyjny, oświadczenie o posiadanym stażu pracy, kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Oferty należy składać w terminie do 15.11.2021 r. w siedzibie Administracji Osiedla „Puławska” – http://osiedlepulawska.waw.pl/kontakt.php

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Puławska”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko Administratora

Opis stanowiska:

Koordynacja i nadzór nad pracą gospodarzy domów, firm sprzątających, dbałość o estetykę i porządek administrowanych nieruchomości, prowadzenie dokumentacji lokalowej, współpraca z dostawcami usług, mediów i służbami porządkowymi, bieżąca obsługa mieszkańców, udział w komisjach, redagowanie pism do mieszkańców, kontrahentów, urzędów, redagowanie ogłoszeń związanych z administrowaniem nieruchomości.

Wymagania

·         Wykształcenie minimum średnie

·         Doświadczenie na stanowisku administratora w spółdzielni mieszkaniowej

·         Znajomość pakietu MS Office (Word, Exel)

·         Dobra organizacja pracy

·         Komunikatywność

·          Kultura osobista

 

·         Oferujemy

·         Zatrudnienie na umowę o pracę (pełny etat)

·         Świadczenia z ZFŚS

·         Dobrą atmosferę w pracy

 

 

 

Kontakt tel.: 22 845 45 82, e-mail: sekretariat@osiedlepulawska.pl


Oferta kandydata powinna zawierać: CV, list motywacyjny, oświadczenie o posiadanym stażu pracy, kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

Oferty należy składać w terminie do 15.11.2021 r. w siedzibie Administracji Osiedla „Puławska” – http://osiedlepulawska.waw.pl/kontakt.php

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Domaniewska II”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko

konserwatora wielobranżowego

 

Ø  Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie m. in. wykonywanie prac mających na celu wykonywanie drobnych prac i napraw ogólnobudowlanych, ślusarskich i innych związanych z utrzymaniem sprawności technicznej budynków i urządzeń,

Ø  współpraca z podwykonawcami i dostawcami usług w zakresie konserwacji i napraw.

 

Wymagania:

Ø  wykształcenie min. zawodowe (pracownik wykwalifikowany), np. ślusarz, spawacz, murarz,

Ø  doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 lata.

 

Mile widziane:

Ø  uprawnienia spawacza

 

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat.

 

CV można składać w siedzibie Administracji (ul. Oskara Langego 3, 02-685 Warszawa) lub wysyłać na adres mailowy wskazany do rekrutacji.

 

Termin składania CV do 15/11/2021 r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Domaniewska II”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko

specjalistę ds. technicznych

 

Do obowiązków osoby pracującej na tym stanowisku należeć będzie m. in.:

Ø  nadzór nad stanem technicznym budynków,

Ø  sporządzanie planów remontów, koordynacja realizacji i rozliczanie,

Ø  organizacja i udział w komisjach technicznych,

Ø  sporządzanie dokumentacji przetargowych, udział w komisjach, nadzór nad przeprowadzanymi remontami i ich rozliczanie,

Ø  współdziałanie z innymi komórkami Administracji (Administratorzy, Księgowość i innymi)

Ø  współpraca z Radą Osiedla, Komisją Techniczną oraz Komitetami Domowymi.

 

Wymagania:

Ø  wykształcenie minimum średnie techniczne budowlane,

Ø  doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku min. 2 lata.

 

Mile widziane:

Ø  umiejętność kosztorysowania,

Ø  znajomość obsługi programów do projektowania.

 

Sposób zatrudnienia: umowa o pracę na cały etat.

 

CV można składać w siedzibie Administracji (ul. Oskara Langego 3, 02-685 Warszawa) lub wysyłać na adres mailowy wskazany do rekrutacji.

 

Termin składania CV do 15/11/2021 r.

 

O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci

zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”

ogłasza konkurs ofert na:

„DEMONTAŻ, DOSTARCZENIE I MONTAŻ NOWYCH WODOMIERZY Z NAKŁADKAMI RADIOWYMI W LOKALACH MIESZKALNYCH ORAZ NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MOKOTÓW” ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OSIEDLA „DĄBROWSKIEGO” W WARSZAWIE”.

Konkurs ofert odbędzie się w dniu 18.11.1021r. o godzinie 10:00.

Specyfikacja SIWZ dotycząca konkursu ofert jest do pobrania w Biurze Administracja Osiedla „Dąbrowskiego” ul. Łowicka 10 w Warszawie, w godzinach pracy Administracji:

poniedziałek 10:00-18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 16:00, piątek 7:30 – 14:00.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu ofert jest Pan Andrzej Gontarek, tel: 22-845-22-48.

Oferty należy składać w Biurze Administracji Osiedla „Dąbrowskiego”, ul. Łowicka 10 w Warszawie do dnia 18.11.2021 do godziny 9:00.

K O N K U R S

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mokotów”

Administracja Osiedla „Dąbrowskiego”

ogłasza konkurs ofert

na stanowisko Administratora

Miejsce wykonywania pracy: ul. Łowicka 10 w Warszawa,

Opis stanowiska pracy:

Administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi: prowadzenie teczek lokali, dbałość o estetykę i czystość powierzonego terenu i budynków, nadzór nad pracą gospodarzy i firm sprzątających, współpraca z dostawcami mediów oraz Urzędami a także służbami porządkowymi, udział w komisjach, sporządzanie umów, bieżąca obsługa mieszkańców, redagowanie  i wysyłanie pism do Urzędów, mieszkańców i kontrahentów .

Wymagania : wykształcenie minimum średnie, doświadczenie na stanowisku Administratora w gospodarce mieszkaniowej min. 3 lata, dobra organizacja pracy, kultura osobista.

Oferujemy zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat, stabilne zatrudnienie, dobrą atmosferę w pracy.

kontakt tel.: 22 845 27 63, e-mail.  adm.dabrowskiego@smmokotow.com.pl  

Oferty należy składać w siedzibie Administracji (https://smmokotow.com.pl/adm-dabrowskiego/kontakt-do-administracji.html )

KOMUNIKAT ZARZĄDU S.M. „MOKOTÓW” Z DNIA 16.03.2020 R.:

Życzenia Świąteczne:

KOMUNIKAT ZARZĄDU:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MOKOTÓW” z przykrością zawiadamia o śmierci Pani Teresy Michałowskiej długoletniej działaczki organów Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”

INFORMACJA ZARZĄDU S.M. „MOKOTÓW”:

WAŻNE!!!

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU 2019:

Ogłoszenie:

W tym roku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, odbędą się wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”.

Wybory te dotyczą kandydatów z Osiedli:

– „DOMANIEWSKA NOWA”: informacja w spr. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

– „PUŁAWSKA”: informacja w spr. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

– „WAŁBRZYSKA”: informacja w spr. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

– „WILANOWSKA”: informacja w spr. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo

poniżej zamieszczamy link do formularza (wniosku), dzięki któremu otrzymacie Państwo swój osobisty login i hasło do treści przeznaczonych tylko dla Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „MOKOTÓW”

Wnioski prosimy składać w Biurze Zarządu S.M. „MOKOTÓW” (Warszawa ul. Niedźwiedzia 14a) osobiście lub za pośrednictwem Państwa Administracji – zaznaczamy, że Administracje nie wydają loginów i haseł, jest to możliwe tylko i wyłącznie w Biurze Zarządu.

Aktualności:

Informacje archiwalne

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE – Konkurs na stanowisko Kierownika Administracji

ZAWIADOMIENIE – Osiedle Dąbrowskiego zawiadamia o wycince drzew

Zawiadomienie – Zebranie Członków SM Mokotów z Osiedla Domaniewska II

ZAWIADOMIENIE  – Zapytanie Ofertowe na wybór Biegłego Rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

ZAWIADOMIENIE – Ogłoszenie na stanowisko Specjalistę ds. czynszów i lokali użytkowych:

ZAWIADOMIENIE – Ogłoszenie na stanowisko Kierownika Osiedla – Pełnomocnika Zarządu:

ZAWIADOMIENIE – Ogłoszenie na stanowisko Głównego Księgowego Osiedla:

ZAWIADOMIENIE – Ogłoszenie na stanowisko Samodzielnego Księgowego Osiedla:

Projekt STATUTU:

ZGŁASZANIE KANDYDATUR DO RADY NADZORCZEJ na WZ 2018 !!!